The political exclusion of the Roma: from Katunitsa to Paris

1024 682 Time To Talk

At 19:00 on the 13th November 2012, The Red House presented The political exclusion of the Roma – from Katunitsa to Paris in the Red Hall, Sofia.

This debate took place in Bulgarian

 

One year after the events in Katunitsa and the subsequent anti-Roma riots we discussed the dangers of the “katunizatsisation” of Bulgarian political life. What do we see in the face of a generation disillusioned by the crisis, a generation of the “children of transition”, that accuses the Roma of being the cause of all their troubles and wants “Gypsies [turned] into soap”? Is it going to become a factor in the coming elections? Are the Roma people going to be demonised again by the nationalistic propaganda in order to use ethnic arguments during voting? How far is this “ethnisation” going to undermine the future political representation of Roma communities? This debate commented on the findings of the report ‘The effect of Katunitsa a year on: from populism to national populism’ carried out by the Civil Society in Action Association. It marks the Roma alienation from the political process, manifested in the 2011 elections [presidential and local]. Is this going to be repeated in the upcoming 2013 elections? Is the language of hate in the media going to become a key tool of manipulation or is The Council for Electronic Media going to take up the challenge of regulating these outbursts? How is the liberal democratic model of society going to stand up to growing national populism and increasingly authoritarian trends in management?

Participation by Orhan Tahir, (Civil Society in Action Association), politicians, representatives of the National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues, The Council for Electronic Media, political analysts.


13 ноември (вторник) 2012, 19.00 ч.

Червена зала

Политическото изключване на ромите – от Катуница до Париж

На български език

Една година след събитията в Катуница и последвалите анти-ромски размирици обсъждаме опасността от „катунизация” на българския политически живот. Какво виждаме в лицето на поколението на разочарованите от кризата „деца на Прехода”, което обвинява ромите за всички беди и иска “циганите на сапун”? Дали то се очертава да е фактор в изборите? Ромите превръщат ли се в поредното предизборно „оръжие за сплашване” и съответно за „етнизация” на вота? Дали тази „етнизация” ликвидира в зародиш и занапред политическото представителство на ромските общности? В дебата коментираме изводите от доклада “Ефектът Катуница година по-късно- от популизъм към национал-популизъм” на Сдружение „Гражданско общество в действие”, който отбелязва отчуждаването на ромите от политическия процес, което на изборите през 2011 (местни и президентски) се прояви и като отчуждаване и от избирателния процес. Дали това предстои да се повтори и на предстоящите през 2013 година парламентарни избори? Дали езикът на омразата предстои да се превърне в медиите в ключов инструмент за манипулация или Съветът за електронни медии влиза в ролята си на регулатор? Доколко либерално-демократичният модел в обществото издържа на разрастващия се национал-популизъм и на авторитарните тенденции в управлението?

С участието на Орхан Тахир (Сдружение „Гражданско общество в действие”), политици, представители на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Съвет за електронни медии, политически анализатори.