The Bulgarian nomads: what happens to Bulgarian workers in Europe?

150 150 Time To Talk

At 19:00 on the 12th October 2012, The Red House presented The Bulgarian nomads – What happens to Bulgarian workers in Europe? in the Red Hall, Sofia.

This debate took place in Bulgarian

The recent changes in French labour policies towards Bulgarians, in which deportation dramas with Bulgarian Roma played a key role, prompted us to focus again on the issue of labour migration. According to a recent study of Labour Confederacy Podkrepa one in every three Bulgarian citizens would certainly emigrate if given a job opportunity in an EU country. Although often entwined with deprivation and illegality, migration is often the only chance of survival for many Bulgarians. Who are the migrants? What happens to them in European countries? Is migration merely a temporary way of earning money that is later spent in Bulgaria, where family, friends and real life await? Or are more and more often Bulgarians permanently settling in their new homelands? If they come back, how does the experience of migration affect their lives in Bulgaria? And are their everyday lives an increasingly nomadic movement between “here” and “there”?

With the participation of assist. prof. Anna Krasteva PhD (CERMES, NBU Sofia/Paris/University of Lille 3, France), Alexey Pamporov PhD (conducts sociological research for Open Society Institute-Sofia), Servet Mustafova (Targovishte/Netherlands/Germany), Stanislava Georgieva (Photographer, Bulgaria/USA, author of the ‘Bachelors’ project)

Moderated by Irina Nedeva.


12 октомври (петък) 2012, 19.00 ч.

Червена зала

Серията „Време да говорим” на Европейската мрежа на центровете за дебат представя:

Българи-номади – какво се случва с работещите в Европа българи?

На български език.

Промяната на френските трудови политики към българите, в които скорошните депортационни драми, свързани с българските роми, изиграха ключова роля, ни карат да се фокусираме отново върху проблема за трудовата миграция. Според скорошно изследване на КТ „Подкрепа” при перспектива за работа в страна от ЕС всеки трети български гражданин би емигрирал. Въпреки лишенията и нелегалността, които често ги очакват в много от европейските страни, за значителен брой българи това е единствен шанс за оцеляване. Кои са хората, които мигрират? Какво се случва с тях в европейските страни? Дали миграцията е временен начин за спечелване на средства, които след това се изразходват в България, където е семейството, приятелите и истинският живот? Или все по-често българите трайно усядат в новите си родини? Как опитът на миграцията влияе върху живота им в България? И дали ежедневието им не е все по-често номадско движение между „тук” и „там”?

С участието на доц. д-р Анна Кръстева   (директор на Центъра за европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания CERMES, НБУ София/Париж/ Университета Лил 3, Франция), Алексей Пампоров (социологически проучвания към Институт “Отворено Общество” – София),  Сервет Мустафова ( Търговище/Холандия/Германия), Станислава Георгиева (фотограф, България/САЩ, автор на фотопроекта “Ергени”)

Модератор: Ирина Недев