Where do we go after Orlov Most [Eagle’s Bridge]?

150 150 Time To Talk

At 19:00 on the 18th September 2012, The Red House presented Where do we go after Orlov most (Eagles’ Bridge)? in the Red Hall, Sofia.

A rash of protest movements has been shaking Europe and North America following “Occupy Wall Street”. From these protests in the US to equivalent demonstrations in Greece, Spain and the UK, we have witnessed a wave of demonstrations. There are many causes for this: higher education fees, student debts, drama with mortgages and the expense of health care. In Bulgaria in June 2012 this wave of protests led to the occupation of the Eagle’s Bridge to try and protect the forests and the Vitosha natural park. It created its faces, manifestos and history, leaving behind the feeling that what was taking place was a rehearsal for something bigger. The most important question it raised was ultimately, what actually took place at Orlov most (Eagles’ Bridge): was it “the birth of an active and independent civil society” or it was a generational revolt “of the children of transition” who have begun to take matters into their hands? Was it the protest of a well paid minority from the city centre with less meaning for the rest of the country, or a spark which would light the fire of change? Were the protesters left wing, right wing or apolitical? Will the energy of Orlov most (Eagles’ Bridge) be poured into an existing party, are its participants going to create their own party, or will those involved seek solutions from outside of the present political system? Where do we go after Orlov most (Eagles’ Bridge)?

With the participation of Borislav Sandov (The Greens political party), Maria Ivancheva (activist of Xaspel Social Centre), and a special video display by Kostadinka Kuneva (Bulgarian trade union organizer from Greece who, because of her active position in defending workers’ rights, was attacked with acid, subsequently generating a massive solidarity movement in Greece in 2008).


18 септември (вторник) 2012, 19.00 ч.

Серията „Време да говорим“ на Европейската мрежа на центровете за дебат представя:

Накъде след Орлов мост?

Вълни от протестни движения разтърсват Европа и Северна Америка. От “Окупирай Уолстрийт“ и Канада до Гърция, Испания и Великобритания, каузите са многобройни: данъците, таксите за висше образование, дълговете на студентите, драмата с ипотечните кредити, достъпността на здравеопазването. В България през юни 2012 г. вълната на протеста доведе до окупацията на Орлов мост в защита на горите и Природен парк “Витоша”. Тя създаде своите лица, манифести и история. Остави вкуса за това, че се случва “генерална репетиция” за нещо по-голямо. Най-важният въпрос, който остава открит е – в името на какво се случи Орлов мост? Дали това беше “раждането на активното и независимо гражданско общество“? Дали бе поколенчески бунт на “децата на прехода”, които взимат нещата в свои ръце? Дали беше протест на малцинство хора с добър доход от центъра на София, който значи малко за останалата част от страната, или искрата, която ще доведе голямата промяна? Дали протестиращите са леви, десни или аполитични? Дали енергията на Орлов мост ще се излее в съществуващата партия, дали ще роди своята собствена партия, или ще търси решения извън политическата система? Накъде след Орлов мост?

С участието на Борислав Сандов (партия “Зелените”), Мария Иванчева (активист от Социален център “Хаспел”) и специалното видеообръщение на Костадинка Кунева (българска синдикална организаторка в Гърция, която заради активната си позиция в защита на правата на работниците беше атакувана с киселина и това предизвика вълни от солидарност в Гърция през 2008 г.)

На български език.