Kultura Liberalna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura Liberalna [Liberal Culture] is an intellectual milieu created around a non-profit, socio-political, weekly magazine, established in 2009 by a group of young academics, artists, journalists, students and freelancers. Devoted to modernising liberal thought in line with upcoming theoretical and practical challenges, Kultura Liberalna also strives to apply liberal ideals to the Central European historical experience.

With Kultura Liberalna aiming to transcend a narrow, strictly economical understanding of liberalism it combines reflections on the economy with articles on politics, society, ethics and culture. Having liberalism in the title is not just a declaration of commitment to the core liberal values – which have now almost disappeared from Polish public life – but also an indication of openness to the world and to the diverse social, political and cultural phenomena, which can be found in it.

The Kultura Liberalna team at work

The range of subjects subsequently discussed in issues of the magazine is exceptionally broad. In addition to ongoing analyses of Polish and international politics, in-depth reflection on our society also plays a prominent role, as well as articles on the economy, history and emerging social movements in Europe and throughout the wider world. Separate columns are also devoted to contributions on current trends in literature, the visual arts and music.

Writing about Kultura Liberalna, Zygmunt Baumann said, “It is a rare occurrence in the world of culture that a small group of enthusiasts take up a venture, not for the pursuit of fame and fortune, but moved by an inner need – almost a compulsive vocation – to follow month after month, week after week, live, in real time, the meanderings of both exalted and everyday cultural life, its elitist and populist manifestations, its institutionalised and spontaneous aspects, recording and commenting on its ups and downs, mistakes and discoveries, promises and weaknesses”.

The Kultura Liberalna headquarters in Warsaw

Kultura Liberalna attaches great importance to both the intellectual and linguistic quality of the articles they publish. Established as a leading liberal journal in Poland, it can already list many eminent scholars, artists, politicians and journalists amongst its contributors. Lech Walesa, Saskia Sassen, Timothy Garton-Ash, Michael Walzer, Paul Berman, Adam Michnik, Richard Wolin, Quentin Skinner, Zygmunt Bauman, Aleksander Smolar, Krzysztof Penderecki and Agnieszka Holland are amongst just some of the names to have featured in Kultura Liberalna publications.

 

Visit Kultura Liberalna’s own website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura Liberalna to ośrodek myśli zbudowany wokół tygodnika non-profit o tematyce społeczno-politycznej, założony w 2009 roku przez grupę młodych nauczycieli akademickich, dziennikarzy, studentów, artystów i ludzi wolnych zawodów. Poza zaangażowaniem w modernizowanie myśli liberalnej stosownie do stojących przed nią praktycznych i  teoretycznych wyzwań, środowisko „Kultury Liberalnej” dąży jednocześnie do przeniesienia liberalnych idei na specyficzny, środkowoeuropejski grunt historyczny.

Wykraczając poza wąskie, ekonomiczne rozumienie liberalizmu, łączymy refleksję ekonomiczną z tematami politycznymi, społecznymi, etycznymi i kulturowymi. Liberalizm w tytule to nie tylko deklaracja przywiązania do podstawowych wartości liberalnych – wciąż właściwie nieobecnych w polskim życiu publicznym – ale także sygnał otwartości na otaczający nas świat, na ogromną różnorodność zjawisk społecznych, politycznych i  kulturowych, które w nim znajdujemy.

Nasz zespół

Zakres tematów poruszanych w każdym numerze naszego tygodnika jest wyjątkowo szeroki. Poza bieżącymi analizami polskiej i światowej polityki istotne miejsce zajmują w nim pogłębione refleksje nad współczesnym społeczeństwem, jak również artykuły poświęcone gospodarce, historii czy europejskim i światowym ruchom społecznym. Osobne kolumny omawiają aktualne wydarzenia w świecie literatury, sztuk wizualnych i muzyki.

„Rzadko się coś takiego kulturze przydarza (i w tym jej bieda…) – napisał o „Kulturze Liberalnej” Zygmunt Bauman – by niewielki zespół entuzjastów podjął się, nie dla sławy i  pieniędzy, lecz z wewnętrznej potrzeby, a pewnie i z poczucia misji, śledzenia z miesiąca na miesiąc i tygodnia na tydzień, na żywo i w realnym czasie, meandrów zarówno wzniosłej kultury, jak i kultury codzienności, kultury elitarnej i ludowej, instytucjonalnej i  spontanicznej: odnotowywania i komentowania jej wzlotów i potknięć, odkryć i pomyłek, zapowiedzi, obietnic i gróźb.”

Nasze biuro w Warszawie

„Kultura Liberalna” przywiązuje dużą wagę zarówno do intelektualnej, jak i językowej wartości ukazujących się tekstów. Jako czołowe czasopismo liberalne w Polsce, gościliśmy na naszych łamach wielu cenionych naukowców, artystów, polityków i dziennikarzy, między innymi: Lecha Wałęsę, Saskię Sassen, Anne Applebaum, Michaela Walzera, Adama Michnika, Zygmunta Baumana, Martina Wolfa, Aleksandra Smolara, Krzysztofa Pendereckiego i Agnieszkę Holland.

 

Nasza strona internetowa.

 

 

Related