Felix Meritis


The Felix Meritis (literally: happy through merit) society was established in 1777, and the Felix Meritis building was constructed in 1788. Both the building and the society were initiatives of well-to-do citizens of Amsterdam striving to promote the arts and sciences. Today, 225 years later, this former ‘Temple of the Enlightenment’ still bears witness to its past. Faithful to the ideals of its founders, Felix Meritis remains a platform for free expression, situated right in the heart of the UNESCO heritage zone of the Amsterdam canal belt.

Today, Dutch society is once again facing new challenges. In many respects the ideals of the enlightened thinkers of 1788 have been achieved, be it in ways that they themselves could hardly have imagined at the time. Nevertheless, new challenges await us. The enlightened citizenry of the late 18th century has been superceded by the individualist, critical citizens of the 21st century, yet we continue to look for meaning and insight in a fashion not far removed from the ideals of the Felix Meritis founders.

In recent years Felix Meritis has developed into a veritable “European Citizen’s House”, a remarkable place for independent thinking, for the transfer of knowledge and an enjoyment of the arts. It is a place where opinions are formed and where the results of the exchange of ideas on art, culture, science and society contribute to cultural and political co-operation. At Felix Meritis, artistic and scientific practices, and their impact upon society, are matters for continuous exploration, whether in association with the processes of European integration or the development of international cultural networks (physical and digital).

Felix Meritis provides the European public with a space for reflection and connection, a home in which to network and be surprised. We believe in (the need for) cultural diversity in Europe as an engine of progress and social cohesion. Through deeper understanding and international dialogue, we strengthen the insight into, and understanding of, European cultural integration amongst the citizens of Amsterdam, Europe and the world. Felix Meritis adds context to content.

In the coming years the influence of globalisation on conceptions of citizenship, identity, social and cultural cohesion, and the role of Europe in a globalised world will take centre stage. We will explore and contribute to the transformations that are taking place both at home and abroad.

The Felix Meritis motto “Connecting Cultures” summarises much of what takes place under the foundation’s auspices, but for more information, visit: http://www.felix.meritis.nl/en/

 

 

Felix Meritis (‘Gelukkig door Verdiensten’) opende vanaf 1788 de deuren als Tempel der Verlichting en staat nog steeds symbool voor de intellectuele vrijheid en tolerantie die de stad Amsterdam ademt. De oprichters, veertig gegoede burgers uit Amsterdam, lieten het statige pand aan de Keizersgracht 324 bouwen, centraal gelegen in het huidige Amsterdam Werelderfgoed.

Tegenwoordig bouwt Felix Meritis voort op de idealen van de oprichters en de Verlichting. Hier zijn kunst, cultuur, wetenschap, politiek, educatie en bedrijfsleven zaken van alledag en staat vrije ideeënuitwisseling hoog in het vaandel. Felix Meritis blijft als podium voor de vrijheid van meningsuiting trouw aan de idealen van zijn oprichters.

De Nederlandse samenleving staat wederom voor nieuwe uitdagingen. In veel opzichten zijn de idealen van de Verlichtingsdenkers uit 1788 bereikt, hoewel op een manier die zij zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden. De verlichte burgerij van de late 18e eeuw is vervangen door de individualistische, kritische burger van vandaag de dag, die in toenemende mate op zoek is naar betekenis en inzichten die gelijk staan aan de idealen van Felix Meritis’ oprichters.

Felix Meritis is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een Europees huis van de burger v oor onafhankelijk denken, kennisoverdracht en kunstgenot. Het is een plek waar meningen worden gevormd en waar de resultaten van de uitwisseling van ideeën over kunst, cultuur, wetenschap en maatschappij bijdragen aan culturele en politieke samenwerking. Bij Felix Meritis is het uitoefenen van kunst en wetenschap, en de impact daarvan op de samenleving, een kwestie van continue verkenning, of dit nu plaatsvindt via de processen van Europese integratie of de ontwikkeling van internationale culturele netwerken (zowel fysiek als digitaal).

Felix Meritis biedt een Europese openbare plek voor reflectie en verbinding, een huis waarin je kunt netwerken en verrast worden. Wij geloven in (de noodzaak van) de verscheidenheid van de culturen in Europa als kracht voor vooruitgang en sociale samenhang. Door verdieping en dialoog met verschillende groepen in Europa en de wereld, versterken wij het inzicht in en het begrijpen van het Europese culturele integratieproces tussen burgers van Amsterdam, Europa en de wereld. Felix Meritis voegt context toe aan content.

In het bijzonder zal gedurende de komende jaren de invloed van globalisering op concepten als burgerschap, identiteit, sociale en culturele samenhang, en de rol van Europa in een geglobaliseerde wereld centraal staan. Wij zullen verkennen en bijdragen aan de transformatie die plaatsvindt in Nederland en de wereld.

Het motto van Felix Meritis, Connecting Cultures, vat veel van de activiteiten die in naam van Felix Meritis plaatsvinden samen.

Meer informatie: http://www.felix.meritis.nl

 

Related